Oracle 11g R1 install Ubuntu 6.06.1-re

2007-08-18 14:13:04
Címkék: ubuntu , oracle , install

This article is available in english.

Előkövetelmények

 • 1,6GB swap
 • 1GB RAM
 • 6GB hely a binárisoknak (install + telepített változat
 • grafikus felület [leírásl(/blog/2007-08-18/hogyan-tegyunk-grafikus-feluletet-ubuntu-6.06.1-serverre.html)
 • apt források megfelelő konfigurációja
 • internet-kapcsolat

Teljes bejegyzés

Rendszerparaméterek

# apt-get update
# apt-get -f -y install unzip gcc make binutils lesstif2 libc6 libc6-dev rpm libmotif3 libaio libstdc++5 gawk alien libg++2.8.1.3-glibc2.2 ksh gcc-3.3 g++-3.3 libstdc++5
# addgroup oinstall
# addgroup dba
# addgroup nobody
# useradd -g oinstall -G dba -p password -d /home/oracle -s /bin/bash oracle
# usermod -g nobody nobody
# mkdir /home/oracle
# chown oracle.dba /home/oracle
# passwd oracle
# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# mkdir /etc/rc.d
# ln -s /etc/rc0.d /etc/rc.d/rc0.d
# ln -s /etc/rc2.d /etc/rc.d/rc2.d
# ln -s /etc/rc3.d /etc/rc.d/rc3.d
# ln -s /etc/rc4.d /etc/rc.d/rc4.d
# ln -s /etc/rc5.d /etc/rc.d/rc5.d
# ln -s /etc/rc6.d /etc/rc.d/rc6.d
# ln -s /etc/init.d /etc/rc.d/init.d
# echo "Red Hat Linux release 4" > /etc/redhat-release
# echo -e "fs.file-max = 65536\nkernel.shmall = 2097152\nkernel.shmmax = 2147483648\nkernel.shmmni = 4096\nkernel.sem = 250 32000 100 128\nnet.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000\nnet.core.rmem_default = 4194308\nnet.core.rmem_max = 4194308\nnet.core.wmem_default = 262144\nnet.core.wmem_max = 262144\n" >> /etc/sysctl.conf
# sysctl -p
# echo -e "oracle soft nproc 2047\noracle hard nproc 16383\noracle soft nofile 1023\noracle hard nofile 65535\n" >> /etc/security/limits.conf

Letöltjük a binárist

Egy alkalmas könyvtárba (ahol van elég hely - nálam /oracle) letöltjük az alábbi zipet: linux11gR1database.zip (1 844 533 232 byte)

# unzip linux_11gR1_database.zip
# chown -R oracle:oinstall database

Az Oracle feltelepítése

Grafikus felületen:

# xhost +
# su - oracle
$ export DISPLAY=:1
$ cd /oracle/databases
$ ./runInstaller

How to install Oracle 11g R1 on Ubuntu 6.06.1 LTS

2007-08-18 14:13:04
Címkék: ubuntu , oracle , install

Prerequisites

 • 1,6GB swap
 • 1GB RAM
 • 6GB hard disk space (for install + installed application
 • X11 (nice how-to)
 • proper apt sources configuration (*verse
 • internet connection

Teljes bejegyzés

System parameters

# apt-get update
# apt-get -f -y install unzip gcc make binutils lesstif2 libc6 libc6-dev rpm libmotif3 libaio libstdc++5 gawk alien libg++2.8.1.3-glibc2.2 ksh gcc-3.3 g++-3.3 libstdc++5
# addgroup oinstall
# addgroup dba
# addgroup nobody
# useradd -g oinstall -G dba -p password -d /home/oracle -s /bin/bash oracle
# usermod -g nobody nobody
# mkdir /home/oracle
# chown oracle.dba /home/oracle
# passwd oracle
# ln -s /usr/bin/awk /bin/awk
# ln -s /usr/bin/rpm /bin/rpm
# ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
# mkdir /etc/rc.d
# ln -s /etc/rc0.d /etc/rc.d/rc0.d
# ln -s /etc/rc2.d /etc/rc.d/rc2.d
# ln -s /etc/rc3.d /etc/rc.d/rc3.d
# ln -s /etc/rc4.d /etc/rc.d/rc4.d
# ln -s /etc/rc5.d /etc/rc.d/rc5.d
# ln -s /etc/rc6.d /etc/rc.d/rc6.d
# ln -s /etc/init.d /etc/rc.d/init.d
# echo "Red Hat Linux release 4" > /etc/redhat-release
# echo -e "fs.file-max = 65536\nkernel.shmall = 2097152\nkernel.shmmax = 2147483648\nkernel.shmmni = 4096\nkernel.sem = 250 32000 100 128\nnet.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000\nnet.core.rmem_default = 4194308\nnet.core.rmem_max = 4194308\nnet.core.wmem_default = 262144\nnet.core.wmem_max = 262144\n" >> /etc/sysctl.conf
# sysctl -p
# echo -e "oracle soft nproc 2047\noracle hard nproc 16383\noracle soft nofile 1023\noracle hard nofile 65535\n" >> /etc/security/limits.conf

Download the installer

Download the installer in a directory which has enough space (my place is /oracle): linux11gR1database.zip (1 844 533 232 byte)

# unzip linux_11gR1_database.zip
# chown -R oracle:oinstall database

Installing Oracle 11g

On the X11:

# xhost +
# su - oracle
$ export DISPLAY=:1
$ cd /oracle/databases
$ ./runInstaller

Oracle Applications tippek 1.

2007-05-03 20:47:55

Felhasználók által futtatott konkurrens programok listája


Teljes bejegyzés
select count(*) "Futásszám",
    lpad(a.concurrent_program_id,8) "ProgID",
    lpad(a.program_application_id,6) "ApplID",
    rpad(b.user_concurrent_program_name,75) "Program név",
    rpad(c.concurrent_program_name,25) "Rövid név"
 from applsys.fnd_concurrent_requests a, 
    applsys.fnd_concurrent_programs_tl b, 
    apps.fnd_concurrent_programs_vl c
 where a.program_application_id=b.application_id
  and a.program_application_id=c.application_id
  and a.concurrent_program_id = b.concurrent_program_id
  and a.concurrent_program_id = c.concurrent_program_id
  and b.language='HU'
 group by a.concurrent_program_id,
     a.program_application_id,
     b.user_concurrent_program_name,
     c.concurrent_program_name
 order by count(*) desc;

A felrakott patchek kódjai, és felrakásukhoz szükséges idő

select ap.patch_name
   ,substr(pr.patch_top, instr(pr.patch_top, ap.patch_name), 20) "patch"
   ,to_char(pr.start_date, 'HH24:MI:SS') "start"
   ,to_char(pr.end_date, 'HH24:MI:SS') "end"
   ,to_char(trunc(pr.end_date) + (pr.end_date - pr.start_date), 'HH24:MI:SS') "elapsed"
 from applsys.ad_applied_patches ap
 inner join applsys.ad_patch_drivers pd on ap.applied_patch_id=pd.applied_patch_id
 inner join applsys.ad_patch_runs pr on pd.patch_driver_id=pr.patch_driver_id
 order by 2

Hosszan futó konkurrens programok, idejük, indítóik

select rpad(u.description,16) "Indító",
    to_char(fr.request_id,'99999999') "Feld. ID",
    rpad(fp.user_concurrent_program_name,50) "Program név",
    sysdate "Lekérdezés ideje",
    fr.actual_start_date "Feld. indulás",
    to_char(trunc(sysdate) + (sysdate - fr.actual_start_date), 'HH24:MI:SS') "Fut. idő"
 from apps.fnd_concurrent_requests fr, apps.fnd_concurrent_programs_tl fp, apps.fnd_user u
 where ((sysdate - fr.actual_start_date) * 24) > 1
  and phase_code = 'R'
  and status_code = 'R'
  and fr.program_application_id = fp.application_id
  and fr.concurrent_program_id = fp.concurrent_program_id
  and u.user_id = fr.requested_by
  and language = 'HU';

Melyik modul milyen product verzióval van fent

select application_short_name, patch_level 
 from fnd_product_installations i, fnd_application a 
 where a.application_id = i.application_id

Kinek milyen jogosultságai vannak

select u.user_id, u.user_name, u.description, r.responsibility_name, g.start_date, g.end_date
 from apps.fnd_responsibility_vl r
   ,apps.fnd_user_resp_groups g
   ,apps.fnd_user u
 where u.user_id = g.user_id
  and r.responsibility_id = g.responsibility_id
  and u.user_id >= 1110
 order by u.user_id;


Oracle tippek 1.

2007-04-30 17:20:25
Címkék: sql , oracle , database

Szabad hely megállapítása a táblaterekben


Teljes bejegyzés
select f.tablespace_name,
    to_char(sum(f.bytes)/1024/1024, '999G999G999D99')||'M' "FREE",
    to_char(t.bytes/1024/1024, '999G999G999D99')||'M' "TOTAL",
    to_char(sum(f.bytes)/t.bytes*100, '990.99')||'%' "FREE %"
 from dba_free_space f, dba_data_files t
 where f.tablespace_name=t.tablespace_name
 group by f.tablespace_name, t.bytes
 order by 3 desc

Objektumok méreteinek megállapítása

select segment_name
   ,to_char(sum(bytes)/1024/1024, '999G999G999G999') as MB
 from dba_segments
 where owner='SYS'
 group by segment_name
 order by 2 desc;

Cache találati arányok

select to_char((1-(phy.value - lob.value - dir.value)/ses.value)*100, '900') "buffer cache hit ratio"
 from v$sysstat ses, 
    v$sysstat lob, 
    v$sysstat dir, 
    v$sysstat phy
 where ses.name ='session logical reads'
  and dir.name ='physical reads direct'
  and lob.name ='physical reads direct (lob)'
  and phy.name ='physical reads'
select to_char(((sum(gets-getmisses))/sum(gets))*100, '900') "dictionary cache hit ratio" from v$rowcache
select to_char(sum(pins-reloads)/sum(pins)*100, '900') "library cache hit ratio" from v$librarycache

Végrehajtási terv kiírása

explain plan for
select * from dual;
select * from table(dbms_xplan.display());

sqlplusrc az sqlplus-hoz

set lines 156
set pages 50
set colsep |
set long 2000000
set timing on
set time on
set serveroutput on
alter session set nls_date_format='YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';

col db_name format a14
col host format a14
col terminal format a14
col sessionid format a14
col db_domain format a14
col ip_address format a14

select
sys_context('userenv', 'db_name') db_name,
sys_context('userenv', 'host') host,
sysdate,
sys_context('userenv', 'terminal') terminal,
sys_context('userenv', 'sessionid') sessionid,
sys_context('userenv', 'db_domain') db_domain,
sys_context('userenv', 'ip_address') ip_address
from dual;

Ezek után az sqlplus-t a következőképpen érdemes indítani:

$ sqlplus "/ as sysdba" @sqlplusrc

Hogyan derítsük ki, hogy milyen lekérdezések futnak FULL TABLE SCAN-nel?

select substr(s.sql_text, 1, instr(upper(s.sql_text), upper('from'))+4) as sel, o.name, u.name
-- select 'select '''||o.name||''', count(*) from "'||u.name||'"."'||o.name||'" union all'
 from v$sql s, x$kqlfxpl p, obj$ o, user$ u
 where p.kqlfxpl_oopt = 'FULL' 
  and p.kqlfxpl_oper != 'FIXED TABLE'
  and p.kqlfxpl_phad = s.address
  and o.obj# = p.kqlfxpl_objn
  and u.user# = o.owner#
  and (o.name not like '%$%' 
  and o.name != 'DUAL' 
  and o.name != 'PLAN_TABLE'
  and o.name not like '%SQLPLUS%'
  and o.name not like '%LOGMNR%'
  )
 group by o.name, u.name, substr(s.sql_text, 1, instr(upper(s.sql_text),upper('from'))+4);

Melyik OS processzhez milyen SQL tartozik?

select p.pid,
    p.spid,
    p.username,
    p.program,
    s.sid,
    s.user#,
    s.status,
    s.schemaname,
    s.osuser,
    s.machine,
    s.terminal,
    s.module,
    s.action,
    s.logon_time,
    s.event,
    q.sql_text,
    q.sql_id,
    q.parsing_schema_name,
    q.object_status,
    q.program_id,
    q.last_active_time
 from v$process p
 right join v$session s on p.addr = s.paddr
 right join v$sql q on q.address = s.sql_address
 where p.spid = <OSPID>

PHP 5.3 upgrade 7.3-ra Ubuntu 12.04 LTS-en

2017-08-15 17:48:04
0

Olcsó asztali órás rádió Androidból

2017-04-14 22:36:00
14

Konzol kimenet színezés

2017-01-06 13:08:37
3

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba [update 1]

2015-04-30 22:23:52
0

Az internetadó margójára

2014-11-01 10:39:57
0

A C4nn0N logó

2014-07-26 20:50:32
0

Virtualizálás Xen 4.4-gyel Ubuntu 14.04 alatt (64 bit)

2014-04-30 09:46:38
1

Xen és XenServer előadás

2014-04-17 06:11:00
0

HLDS-V8: Javascripttel programozható HLDS (CS 1.6)

2014-03-15 09:33:53
0

Node.js lazy hibakezelés

2013-08-19 22:08:35
0

Office 2013 animáció kikapcsolása

2013-07-02 08:31:35
1

Node.js ékezetes szövegbevitel konzolból / parancssorból

2013-06-27 07:41:54
0

Egy Counter Strike szerver üzemeltetési tapasztalatai

2013-05-17 14:21:14
7

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 10.04 Serverre?

2013-05-07 08:19:05
2

Torrent tracker node.js-ben 65 sorban

2013-04-28 10:23:25
0

Hányadik vagyok a Google-ben?

2013-04-24 09:09:01
0

Virtualizálás Xen 4.1-gyel Ubuntu 12.04 alatt (64 bit)

2013-01-22 08:58:15
2

Cloud Backup - Ments a felhőbe

2012-05-02 21:46:13
0

VIP plugin CS 1.6-hoz

2012-04-22 16:35:07
7

Ki az az admin?

2012-03-17 23:45:04
0

Csináltam egy blogot

2011-12-09 15:32:11
2

Az IT szabályozásokról

2009-09-01 17:30:58
0

Twitter - IRC gateway, avagy hogyan twitteljünk irc protokollon

2009-06-05 09:51:47
0

Hogyan lehet blokkolhatatlan hirdetéseket elhelyezni egy weblapon?

2008-10-28 10:56:30
11

Virtualizálás Xen-nel Ubuntu 8.04.1 Server-en

2008-09-04 18:46:02
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 8.04 Serverre?

2008-05-19 20:02:29
0

FAR Manager kedvcsináló I.

2008-05-02 11:41:02
0

Far Manager 1.80 - Open Source

2008-01-04 21:11:19
0

IBM DB2 9.5 Express install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:35:03
0

IBM Websphere Application Server 6.1.0.3 Express és WAS Plugin install Ubuntu 7.10 Serverre

2007-12-19 10:33:27
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 7.10 Serverre?

2007-12-11 22:00:17
0

Warezolás, gazemberség?

2007-11-20 21:01:00
0

iSCSI Target és Initiator installálása Ubuntu 6.06.1 LTS-re

2007-10-13 18:23:40
0

Oracle 11g R1 install Ubuntu 6.06.1-re

2007-08-18 14:13:04
0

How to install Oracle 11g R1 on Ubuntu 6.06.1 LTS

2007-08-18 14:13:04
0

Hogyan tegyünk grafikus felületet Ubuntu 6.06.1 Serverre?

2007-08-18 14:09:55
0

Apache2 - WebDAV - Ubuntu 6.06.1 - Windows XP kliens

2007-08-13 19:48:34
0

CVS beállítása Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-21 19:39:32
0

IBM DB2 8.2 Express install Debian 4.0-ra (64 bit)

2007-05-15 20:21:33
0

IBM DB2 8.2 Express install Ubuntu 6.06.1-re

2007-05-09 20:47:34
0

Lemez olvasási/írási sebesség tesztelés linux alatt

2007-05-05 20:14:30
0

Oracle Applications tippek 1.

2007-05-03 20:47:55
0

Windows Event Log bedolgozás MSSQL adatbázisba

2007-04-30 21:06:33
0

Oracle tippek 1.

2007-04-30 17:20:25
0

MySQL automatikus backup készítés jelszó felfedése nélkül

2007-04-18 23:42:51
0

LVM - logikai lemezkezelés (skicc)

2007-04-15 19:28:33
0

Counter Strike 1.6 telepítése Ubuntu 6.06.1-re

2007-04-08 12:15:32
0